Strona główna Sprawdź terminy zajęć Poziomy zajęć


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Regulamin korzystania z usług


§ 1 Przedmiot umowy


 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy/ kursanta oraz jego podopiecznego, w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć sportowych w Akademii Pływaków.

 2. Przed rozpoczęciem udziału w kursie uczestnik powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami i regulaminem.

 3. Możliwość zapisu na zajęcia możliwy jest również poprzez serwis internetowy: https://apm.lupposystem.com/HomePage koordynowany przez APM Aleksandra Makowska, z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 61/9, NIP: 6511712124, REGON: 365552030

 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oraz zasad zawierania umowy na odległość. 

 5. Termin obowiązywania regulaminu dotyczy roku szkolnego 2023/2024 tj. do dnia 21.06.2024 r.

§ 2 Definicje 


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

 2. APM Aleksandra Makowska, Usługodawca, Szkoła Pływania Akademia Pływaków, Sprzedający/Sprzedawca  - należy przez to rozumieć APM Aleksandra Makowska, z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 61/9, NIP: 6511712124, REGON: 365552030

 3. Klientach, Usługobiorcach – należy przez to rozumieć osoby, które korzystają z usług Sprzedającego

 4. Serwis internetowy - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Operatora Sprzedaży pod adresem internetowym:https://apm.lupposystem.com/HomePage

 5. Zapis na zajęcia - mowa o zawartej z Klientem umowie pisemnej lub poprzez system internetowy. 

 6. Konto w serwisie internetowym - konto; mowa o założeniu dostępu podczas rejestracji na platformie i zawarciu umowy na odległość za pomocą wskazanego własnego adresu e-mail


§ 3 Kontakt


 1. Adres Usługodawcy: ul. Rolna 61/9, 40-555 Katowice

 2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@akademiaplywakow.pl

 3. Numer telefonu Usługodawcy: 534-631-302

 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: mBank nr 25 1140 2004 0000 3602 7648 7255

 5. Usługodawcy dostępny jest do kontaktu z klientem zarówno telefonicznie jak i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00 § 4 Miejsce zajęć 


 1. Zajęcia prowadzone są na basenie w:

 1. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach, ul. Witosa 23 (poniedziałki, środy)

 2. szczegółowy harmonogram zajęć dostępny na stronie www.akademiaplywakow.pl w zakładce DOKUMENTY lub indywidualnie potwierdzony z organizatorem zajęć. 


§ 5 Płatności


 1. Koszt miesięczny zajęć wynosi:

 1. zajęcia dla dzieci: 

🟧 *190 zł / os. w mini grupie tj. 4-5 osób na podobnym poziomie - RAZ w tygodniu

🟧 *350 zł/ os. w mini grupie tj. 4-5 osób na podobnym poziomie - DWA razy w tygodniu


 1. zajęcia dla dorosłych: 

🟧 *210 zł / os. w mini grupie tj. 4-5 osób na podobnym poziomie - RAZ w tygodniu

🟧 *370 zł / os. w mini grupie tj. 4-5 osób na podobnym poziomie - DWA w tygodniu


*koszt zawiera: wejście na basen, 45 minut zajęć z instruktorem oraz potrzebne przybory do nauki pływania. Należy zaznaczyć opcję. 

 1. Odpłatność jest uiszczana zawsze do 10-go dnia miesiąca - jednorazowo za cały miesiąc zajęć. 

 2. Forma odpłatności : przelew tradycyjny, gotówka lub poprzez serwis internetowy 

 3. W przypadku przelewu w tytule proszę podać: imię i nazwisko podopiecznego/kursanta, miesiąc opłaty oraz dzień i godzina zajęć.

 4. Usługobiorca / klient może otrzymywać fakturę VAT/rachunek, na żądanie.

 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa, * Visa Electron, * Mastercard, * MasterCard Electronic, * Maestro.

 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 
§ 6 Konto w systemie internetowym


 1. Założenie Konta w systemie internetowym jest darmowe i dobrowolne. 

 2. Aby założyć konto należy zarejestrować się za pomocą własnego, aktywnego adresu e-mail. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji. 

 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w formie elektronicznej (oświadczenie o rezygnacji)

 4. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do systemu

 2. wybrać uczestnika zajęć

 3. wybrać odpowiednią grupę zajęć, a a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się” (lub równoznaczny) i potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 1. Kolejnym krokiem będzie wybranie jednego z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie zgodnie z regulaminem usługi. 


§ 7 Prawo odstąpienia od umowy


 1. Usługobiorca / klient ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

 2. Rozwiązanie zawartej umowy odbywa się za pomocą wypełnienia Oświadczenia rezygnacji przez Klienta i przesłania go na adres mailowy Usługodawcy - wzór dostępny na stronie: www.akademiaplywakow.pl w zakładce DOKUMENTY.

 3. Szczegółowy zasady działania Szkoły Pływania Akademia Pływaków zostały opisane również w pliku: ZASADY DZIAŁANIA SZKÓŁKI NA SEZON 2023/2024, dostępne na stronie Sprzedającego. § 8 Regulamin basenu, oświadczenie i postanowienia końcowe


 1. Wszystkich obowiązuje regulamin basenu, na którym odbywają się zajęcia.

 2. Oświadczam, że stan zdrowia **mój/mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach nauki pływania, oraz że jestem/moje dziecko jest ubezpieczone od NNW w ramach ubezpieczenia prywatnego/szkolno-przedszkolnego.

 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Sprzedawca.

 4. Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności dostępnej pod likniem: https://lupposystem.lupposystem.com/Images/GetCompanyFile?FileName=Polityka_Prywatnosci_LoppoSystem.pdf 


**niepotrzebne skreślić………………………… ……………………………………………….

miejscowość, dnia       podpis klienta/ rodzica